Thursday, 18 December 2014

Soal Ulangan Pendidikan Agama Islam Kelas IX SMPN 2 Selong 2013

Soal Ulangan Pendidikan Agama Islam Kelas IX SMPN 2 Selong 2013


 
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
SOAL UJIAN MID  SEMESTER GENAP TH.PEL. 2012/2013
SMP NEGERI 02 SELONG
Jln.Ahmad Yani No.88 Telp.21391 Kab.Lotim 83612


BIDANG STUDI
:
PEND. AGAMA ISLAM
HARI / TANGGAL
:
SELASA, 31  MARET  2013
W A K  T U
:
07.00 – 08.20
K E L A S
:
IX  ( SEMBILAN )

1. Isikan indentitas anda ke dalam Lembar Jawaban yang telah  tersedia.
2. Tersedia waktu 80 menit untuk mengerjakan paket soal berikut.
3. Jumlah soal 25 pilihan ganda.
4. Periksa dan bacalah soal-soal ujian sebelum anda menjawabnya.
5. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas,rusak atau
    tidak lengkap.
6. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan.
7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya.
8. Periksalah pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas.
9. Lembar jawaban tidak boleh dicoret-coret, difotokopi atau digandakan.
                                   
I. Hitamkan salah satu huruf A, B, C, atau D yang paling  benar.

1.
Menurut ajaran Islam kebersihan itu bagian dari ….

A.
Amal saleh
C.
Ketaqwaan

B.
Kebajikan
D.
Keimanan

2.
Orang yang senantiasa menjaga kebersihan baik lahir maupun batin, maka akan dicintai oleh ….

A.
Keluarga
C.
Allah SWT

B.
Tetangga
D.
Atasannya

3.
Suci badan, pakaian dan tempat merupakan ….

A.
Rukun ibadah
C.
Sunnah ibadah

B.
Syarat sah shalat
D.
Rukun shalat

4.
Sikap senantiasa menjaga kebersihan badan, pakaian dan tempat hukumnnya ….

A.
Wajib
C.
Makruh

B.
Sunnat
D.
Mubah

5.
                          

                                                 ﻄﻴﺐ ﺗﻌﺎﻟ ﺍﺎﻟﻪMaksudnya …..

A.
Sesungguhnya Allah itu Mahabaik
C.
Sesungguhnya Allah itu Maha Pemurah

B.
Sesungguhnya Allah itu Mahasuci
D.
Allah itu Maha Kuasa dan Mengetahui

6.


                                                  ﺑﻁ ﻧﮄﻒ  


Maksudnya …..

A.
Memotong kuku
C.
Mencukur kumis

B.
Mencabut bulu ketiak
D.
Mencabut kumis

7.
Arti dari kata


           ﺍﻟﺷﺎ ﻘﻌﻰ

Adalah ….

A.
Mencukur kumis
C.
Menggunting kumis

B.
Mencukur jenggot
D.
Mencabut bulu ketiak

8.


                                             ﻻﺴﻢ


Artinya ….

A.
Agama itu mulia
C.
Islam itu mulia

B.
Islam itu benar
D.
Islam itu bersih

9.
Ibu Yaty ahli dalam bidang ilmu matematika karena rajin belajar. Ini termasuk takdir ….

A.
Mubram
C.
Allah SWT

B.
Ilahi
D.
Muallaq

10.
Pak Udin menginginkan anak perempuan tetapi yang lahir anak laki-laki. Ini disebut takdir ….

A.
Muallaq
C.
Mubram

B.
Mabrur
D.
Allah SWT

11.
Nasib seseoarng akan mengalami perubahan apabila dia sendiri mau ….

A.
Bersabar
C.
Qanaah

B.
Ikhtiar
D.
Tawakkal

12.
Sikap merasa enggan berusaha karena menyakini bahwa nasibnya sudah ditetapkan Allah, adalah ….

A.
Putus asa
C.
Sabar

B.
Su’uzon
D.
Tawakkal

13.
Cirri-ciri beriman kepada qada, qadar, kecuali ….

A.
Merasa kesal bila tidak berhasil
C.
Tidak lekas putus asa

B.
Bersyukur bila mendapat nikmat
D.
Sabar bila mendapat cobaan

14.
Perbedaan qada dengan qadar adalah ….

A.
Qada’ dari Allah, qadar dari manusia
C.
Qadar belum terjadi, qada’ sudah terjadi

B.
Qada’ belum terjadi, qadar sudah terjadi
D.
Qadar berasal dari Allah, qada’ berasal rasul

15.
Dibawah ini contoh takdir mubram, kecuali ….

A.
Es itu dingin
C.
Miskin jadi kaya

B.
Kematian
D.
Jenis kelamin

16.
Orang yang yakin dengan takdir akan melahirkan sifat dibawah ini kecuali ….

A.
Mulia
C.
Makruf

B.
Terpuji
D.
Mungkar

17.
Saat datangnya qada’ qadar itu dapat diketahui ….

A.
Sebelum mengalami peristiwanya
C.
Melalui wahyu Allah SWT

B.
Diketahui melalui mimpi
D.
Setelah terjadi peristiwanya18.
Menurut ajaran Islam qada’ qadar disebut juga ….

A.
Taksir
C.
Takdir

B.
Tarikh
D.
Tafsir

19.


        ﺍﻟﻤﺴﺗﻛﺑﺮﻴﻦ ﻻﻴﺤﺐ  ﻧﻪ


Maksudnya …..

A.
Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu
C.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih – lebihan

B.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong
D.
Allah Maha Pengampun dan Penyanyang

20.
Nabi bersabda : tidak akan masuk sorga orang-orang yang terdapat dalam hatinya sifat ….

A.
Sombong
C.
Syirik

B.
Kikir
D.
Hasud

21.
Menurut bahasa takabur berarti ….

A.
Angkuh
C.
Syirik

B.
Bodoh
D.
Takut

22.
Dibawah ini cirri-ciri perilaku takabbur, kecuali ….

A.
Suka menzolimi orang lain
C.
Suka meremehkan orang lain

B.
Selalu berharap kepada Allah
D.
Selalu menolak kebenaran

23.
Takabbur termasuk akhlak ….

A.
Mahmudah
C.
Maz’mumah

B.
Karimah
D.
Mulia

24.
Seseorang tidak mengakui kekuatan do’a termasuk takabbur terhadap ….

A.
Semua makhluk
C.
Manusia

B.
Rasulullah SAW
D.
Allah SWT

25.
Contoh-contoh perilaku takabbur terdapat dalam Al-Qur’an, kecuali ….

A.
Fir’aun menganggap dirinya Tuhan
C.
Raja Namruz selalu menzolimi rakyatnya

B.
Qarun selalu memuja-muja harta benda
D.
Nabi Sulaiman dapat berkomunikasi dengan semut                                                                ********  SELAMAT BEKERJA *********

0 komentar:

Post a Comment